Informație de contact

Suport informațional:

1310

+373 22 270-044

Program de lucru: luni - vineri, 08:00 - 17:00

Trimiteri EMS

Ultima actualizare a paginii: 11.11.2021
 
 
EMS (abrevierea sintagmei în limba engleză „Express Mail Service”) – serviciu poştal expres pentru documente şi mărfuri, care constituie, pe cât este posibil, cel mai rapid dintre serviciile poştale prestate atât persoanelor fizice, cât şi celor juridice.
 
Expedierea trimiterii EMS se realizează după principiul "de la ușă la ușă", fiind preluată/livrată de către curier, indiferent de locul aflării expeditorului/destinatarului. La fel, trimiterea poate fi depusă personal de către expeditor la orice oficiu poştal din ţară.
 
Serviciul poate fi comandat la numărul unic de telefon 1310, iar traseul parcurs de trimitere poate fi urmărit pe pagina Track & Trace.
 
 
 
 
 
TRIMITERI EMS CU DOCUMENTE
 
TRIMITERI EMS CU MARFĂ
se admit spre expediere copii ale documentelor, facturi, conturi, publicaţii periodice, prospecte, mostre, avize, înştiinţări etc.
se admit spre expediere obiecte şi bunuri materiale, cu excepţia celor interzise spre expediere în trimiterile poştale şi neacceptate spre introducere în ţara de destinaţie
 
 
 
DIMENSIUNI
 
PACHET
RULOU
DIMENSIUNI MINIME
90 mm x 140 mm
 • valorile lungimii și ale diametrului dublu în sumă nu trebuie să depășească 170 mm
 • nu se admit trimiteri cu dimensiuni mai mari de 100 mm
DIMENSIUNI MAXIME
 • valorile lungimii, înălțimii și lățimii în sumă nu trebuie să depașească 900 mm
 • nu se admit trimiteri cu dimensiuni mai mari de 600 mm
 • valorile lungimii și ale diametrului dublu în sumă nu trebuie să depășească 1040 mm
 • nu se admit trimiteri cu dimensiuni mai mari de 900 mm
notă: toleranță admisă - 2 mm, greutatea maximă admisă - 30 kg
 
 
CONDIȚII DE AMBALARE ȘI GREUTATE
Important: trimiterea EMS nu trebuie să conţină obiecte sau documente cu caracter de corespondenţă personală între alte persoane, decât între expeditorul şi destinatarul trimiterii.
 
Pentru a fi acceptată în circuitul poştal, trimiterea EMS trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de ambalare:
 
 • la prezentare, trimiterea cu conţinut de documente poate fi ambalată în plicuri marcate cu sigla şi culorile serviciului EMS (albastru şi portocaliu), puse la dispoziţie de către Î.S. ”Poşta Moldovei”, asigurând pe tot traseul până la destinaţie prioritate şi eficienţă în prelucrare;
 • ambalajul sau plicul trebuie să fie de formă dreptunghiulară sau rulou, pentru a nu provoca dificultăţi în procesul de prelucrare; greutatea maximă a plicului nu trebuie să depăşească 2 kg;
 • dimensiunile timiterii EMS cu marfă nu trebuie să depăşească 1,5 m pentru una dintre dimensiuni sau 3,0 m pentru suma lungimii şi a celui mai mare perimetru luat în alt sens decât cel al lungimii. Trimiterea EMS cu marfă nu poate avea dimensiuni inferioare dimensiunilor minimale prevăzute pentru trimiterile EMS cu documente (90x140);
 • trimiterea trebuie să fie închisă de către expeditor într-un ambalaj intact (fără crăpături, rupturi) care să corespundă greutăţii, formei şi naturii conţinutului, cât şi modului şi duratei transportului şi să fie în forme uşor de mânuit;
 • să nu depaşească dimensiunile de formă şi greutate regulamentare;
 • învelişul exterior trebuie să acopere în întregime conţinutul trimiterii (excluzându-se fisuri şi rupturi);
 • în vederea asigurării secretului corespondenţei, învelişul exterior trebuie să fie opac, astfel încât să nu să se permită vizualizarea conţinutului, să corespundă formei şi naturii conţinutului, modului şi duratei transportării, să fie adaptat pentru mânuire usoară;
 • învelişul exterior şi modul de închidere a trimiterii poştale trebuie să protejeze conţinutul acesteia în aşa fel încât acesta să nu poată fi deteriorat prin presiune sau manipulări succesive, iar accesul la conţinut să fie imposibil de realizat;
 • clamele metalice utilizate la ambalarea trimiterii nu trebuie să împiedice executarea serviciului poştal şi să prezinte riscuri de lezări pentru personal;
 • este interzisă aplicarea pe trimiterea poştală a timbrelor şi etichetelor reutilizate sau a altor etichete şi menţiuni, decât cele, care se referă nemijlocit la serviciul prestat;
 • greutatea maximă permisă a unui colet este de 30,0 kg, cu respectarea greutăţii maxime stabilite de către fiecare ţară membră a Uniunii Poştale Universale.
 
REGULI DE ÎNSCRIERE A ADRESEI PE TRIMITERILE EMS
Pe trimiterea EMS şi blancheta de însoţire adresele expeditorului şi ale destinatarului sunt înscrise de către expeditor. Datele referitor la adresele expeditorului şi destinatarului trebuie să fie înscrise într-un mod precis, complet, citeţ, excluzându-se rectificări, sau tipărite în mod tipografic cu caractere latine majuscule. Se utilizează cifre arabe.
Rechizitele adresei se înscriu în următoarea ordine:
 
 • datele destinatarului (numele, prenumele sau denumirea completă a instituţiei ori a întreprinderii);
 • datele localităţii (cod poştal, strada, nr. casei şi a apartamentului, denumirea localităţii (oraşul, satul), denumirea unităţii administrativ-teritoriale, ţara);
 • adresa destinatarului se înscrie în jumătatea dreaptă de jos, pe partea recto a coletului, numele şi adresa expeditorului se indică în unghiul superior stâng al coletului.
Adresa destinatarului se indică în limbile franceză, engleză sau în orice altă limbă admisă în țara de destinaţie.
 
Pentru completarea adresei pot fi confecţionate ştampile, care să conţină datele necesare pentru aplicare atât pe trimiterile poştale, cât şi pe documentele de însoţire.
 
FORMULARE